Vragen van leden

Vraag van: Quinten de Bakker / qnu@tiscali.nl

Tijdens de ALV van juni 2016 is de samensmelting van de KNVI met Ngi-NGN en SOD in stemming gebracht.
In de berichtgeving over deze stemming wordt gerept over een \\\”meerderheid\\\” die het voorstel van het bestuur haar steun heeft verleend.

Tijdens de ALV hebben zich in totaal 53 KNVI-leden over het voorstel uitgesproken. Dat is minder dan 5% van het aantal leden van de vereniging.

(Let op: onderstaande stellingen gaan niet over de inhoud van het voorstel zelf!)

Stelling:
1. Een \\\’mandaat\\\’ verleend door minder dan 5% van de leden is geen mandaat.

2. Voorstellen die een ingrijpende verandering in de verenigingsstructuur en/of de positie van de leden binnen de vereniging beogen of tot gevolg hebben moeten door een meerderheid van de leden van de vereniging (i.t.t. een meerderheid van de bij een bijeenkomst aanwezige leden) worden gesteund.

3. In de statuten van de vereniging moeten een quorum en quotum worden opgenomen.

4. De lage opkomst (om welke redenen dan ook) bij de ALV-en leidt er toe dat er weinig leden aan de stemprocedure deel (kunnen) nemen. Daarom moet het niet aanwezige leden mogelijk worden gemaakt om ook via andere weg hun stem uit te brengen.


Antwoord:

Beste Quinten,

Dank voor je vragen en fijn dat je de KNVI zo kritisch volgt. Ik deel je zorg dat een ALV waar slechts 53 stemmen worden uitgebracht moeilijk kan worden gezien als een goede vertegenwoordiging van alle leden. Dat is een van de redenen waarom we ter voorbereiding van de nieuwe statuten van de KNVI2017 alternatieve mogelijkheden onderzoeken om te kijken hoe we de betrokkenheid kunnen vergroten.

Een traditionele manier (die bij Ngi-NGN en SOD, onze partners) wordt gehanteerd is om voor belangrijke besluiten, zoals statutenwijziging, een quorum vast te stellen. Als dat niet behaald wordt, wordt binnen 6 weken na de datum ALV een tweede ALV uitgeschreven. Daar hoeft dan geen quorum aanwezig te zijn en wordt met meerderheid van aanwezige stemmen een voorstel alsnog in stemming gebracht.

Een andere vorm is de ALV via een webstream uit te zenden en leden electronisch te laten stemmen.

Beide oplossingen kunnen uiteraard gecombineerd worden met een quotum.

Kortom: ik deel je zorgen, heb die ook gedeeld met de bestuurders van de andere verenigingen en we proberen dit probleem in de nieuwe vereniging te ondervangen.

Dit alles laat onverlet dat ik het heel jammer blijf vinden dat de ALV door zo weinig mensen wordt bezocht.

Ik hoop je hiermee een antwoord op je vraag te hebben gegeven.

Hartelijke groet,
Michel Wesseling
voorzitter KNVI